Community Organizations

Royal Canadian Legion Branch 389 - Havelock Belmont

8 Ottawa St.
Havelock, Ontario K0L 1Z0


Phone: 705-778-3728