Churches / Spirituality

Peterborough Free Methodist Church

450 Lansdowne St. E.
Peterborough, Ontario K9L 2A3